banner
Menu

Bezpłatne szkolenia i warsztaty 2018/2019Bezpłatne szkolenia i warsztaty 2018/2019

INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ

« wstecz

Uwaga! Szkolenia z oprogramowania AutoCAD, warsztaty z przygotowania biznesplanu oraz zajęcia praktyczne w zakresie budowania wizerunku i autoprezentacji w języku angielskim będą realizowny w terminie późniejszym. Prosimy o śledzienie naszej strony.

« wstecz

 

Uwaga studenci!

 

Biuro Karier Studenckich i Więzi z Absolwentami zaprasza na bezpłatne certyfikowane szkolenia i warsztaty w roku akademickim 2018/2019 oraz indywidualne poradnictwo zawodwe.

 

Zdobywaj nowe doświadczenia!

Zapisy trwają! Wejdź do zakładki "Rekrutacja", pobierz dokumenty aplikacyjne, wypełnij i złóż w Biurze Karier Studenckich i Więzi  z Absolwentami. 

 

Przygotowujesz się do poszukiwania pracy lub jesteś w trakcie poszukiwania pracy?  Skontaktuj się z naszym doradcą zawodowym tel. 81 4456719, e-mail: magdalena.bohuniuk@up.lublin.pl i umów się na poradę indywidualną.

 
 W dniu dzisiejszyn, 18 paźdzernika, wstrzymujemy nabór chętnych na kurs j. angielskiego oraz na szkolenie MS Office
 

 

 

 PLAKAT:

 

Jako student masz niepowtarzalną szansę, aby:

 • zdobyć wiedzę i umiejętności w dziedzinie czy zawodzie, z którymi wiążesz swoją przyszłość,
 • rozwijać umiejętności  interpersonalne,
 • rozwijać znajomość języków obcych,
 • podnieść kompetencje informatyczne i analityczne,
 • wzbogacić swoje CV,
 • ułatwić sobie start na rynku pracy.

 

 

Jeżeli jesteś studentką / studentem jednego z 4 ostatnich semestrów studiów zapraszamy Właśnie Ciebie do skorzystania z następujących szkoleń i warsztatów:

 

 

 1. „Język angielski praktycznie” kończący się uzyskaniem certyfikatu Mondiale Technical w akredytowanym centrum akredytacyjnym (120 godz.);
 2. Certyfikowane szkolenie AutoCAD (30 godz.) ;
 3. Certyfikowane szkolenie MSOffice (40 godz.);
 4. Metodyka, wyszukiwanie i prezentowanie informacji naukowej (8 godz.);
 5. Warsztaty interpersonalne (16 godz.);
 6. Warsztaty efektywnej współpracy w zespole (16 godz.);
 7. Warsztaty przygotowywania biznesplanu (8 godz.);
 8. Warsztaty „Aktywni na rynku pracy” (aktywne poszukiwanie ofert pracy, innowacyjne metody tworzenia CV i listów motywacyjnych, symulacja rozmowy rekrutacyjnej (3 moduły po 8 godz.);
 9. Zajęcia praktyczne w zakresie budowania wizerunku i autoprezentacji w języku angielskim (8 godz.).

 

 


 

Dodatkowo zachęcamy do indywidualnego spotkania z doradcą zawodowym w Biurze Karier Studenckich i Więzi z Absolwentami.Dzięki temu:

 • dowiesz się o swoich predyspozycjach zawodowych
 • skorzystasz z badania bilansu kompetencji
 • skonsultujesz swoje dokumenty aplikacyjne 

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminami Projektu:

 


 

Wszystkie szkolenia są bezpłatne!

 


 

 

Projekt „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie” realizowany jest przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, zwany  dalej Organizatorem, zgodnie z wnioskiem nr POWR.03.05.00-00-Z232/17 w ramach: Osi Priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.5 Kompleksowe  programy szkół wyższych, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).  Projekt został opracowany przez Centrum Nauki. Wartość Projektu wynosi 6 704 951,72 zł. Działania zaplanowane w projekcie będą realizowane w okresie od 01.08.2018 do 30.07.2022 r. 

 

Celem głównym projektu jest zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów i potencjału Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w kierunku uporządkowania i wzmocnienia systemu zarządzania uczelnią, zwiększenie efektywności kształcenia ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb gospodarki i rynku pracy. W ramach kompleksowego programu rozwoju naszej Uczelni zostanie zrealizowanych 6 modułów działań. Biuro Karier Studenckich i Więzi z Absolwentami bierze udział w realizacji dwóch modułów.  

 

 

Moduł podnoszenia kompetencji 

 

 

w ramach którego zostaną przeprowadzone certyfikowane szkolenia dla studentów prowadzące do uzyskania kwalifikacji, a także: zajęcia warsztatowe, wizyty studyjne u pracodawców czy dodatkowe zadania praktyczne realizowane w formie projektowej, w tym także w ramach zespołów projektowych. W ramach tych szkoleń studenci podniosą kompetencje z następujących obszarów: 

 

 • językowe (certyfikowane szkolenie z języka angielskiego),
 • komunikacyjne, w tym umiejętność pracy w grupie, interpersonalne (warsztaty interpersonalne, efektywnej współpracy w zespole),
 • informatyczne, w tym wyszukiwanie informacji (metodyka, wyszukiwanie i prezentowanie informacji naukowej, AutoCAD, MSOffice). 

 

 

Moduł wsparcia świadczenia wysokiej jakości usług

przez Akademickie Biuro Karier

 

 

w ramach którego został zatrudniony nowy doradca zawodowy, zostanie wdrożony system wsparcia świadczenia wysokiej jakości usług wspomagających rozpoczęcie aktywności zawodowej na rynku pracy. Zostanie również rozwinięta współpraca Biura Karier Studenckich i Więzi z Absolwentami i instytucji rynku pracy oraz organizacji pozarządowych poprzez podpisanie umów o współpracy, a następnie wspólną realizację paneli z pracodawcami/praktykami. Ponadto w ramach tego modułu będą realizowane warsztaty „Aktywni na rynku pracy” złożone z 3 modułów: 

 

 1. aktywne poszukiwanie ofert pracy,
 2. innowacyjne metody tworzenia CV i listów motywacyjnych,
 3. symulacja rozmowy rekrutacyjnej. 

 

Akademickie Biuro Karier w ramach projektu zorganizuje również zajęcia praktyczne w zakresie budowania wizerunku i autoprezentacji w języku angielskim, w tym zajęcia warsztatowe ze specjalistą ds. budowania wizerunku z zakresu przygotowania CV i LM.